Chuyển tới nội dung
Trang chủ » ทำวิจัยเรื่องอะไรดี: เคล็ดลับสำหรับการวิจัยที่สร้างประโยชน์และน่าสนใจ

ทำวิจัยเรื่องอะไรดี: เคล็ดลับสำหรับการวิจัยที่สร้างประโยชน์และน่าสนใจ

[Research] EP.1 เทคนิคหาหัวข้อวิจัยง่ายๆภายใน 7 นาที

ทําวิจัยเรื่องอะไรดี

การวิจัยเรื่องอะไรดี: แนวคิดและขั้นตอนการดำเนินงาน

การวิจัยเป็นกระบวนการค้นคว้าข้อมูลเพื่อหาคำตอบสำหรับคำถามหรือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังสร้างความรู้ใหม่ และเป็นที่มาของสิ่งใหม่ๆ ในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยช่วยให้เราเข้าใจเรื่องที่ศึกษาอยู่อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น และมีประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ

แนวคิดและขั้นตอนการดำเนินงานของการวิจัยเชิงประจักษ์ (Qualitative Research)

การวิจัยเชิงประจักษ์เน้นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นข้อความ ภาพและเสียงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ โดยใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ เช่น การสัมภาษณ์กลุ่ม FGD (Focus Group Discussion) การสำรวจแบบสอบถาม การสังเกตการณ์ (Observation) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เป็นต้น

ขั้นตอนการดำเนินงานของการวิจัยเชิงประจักษ์ประกอบด้วย
1. การเลือกปัญหาวิจัย: เลือกปัญหาที่สนใจและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
2. การวางแผนวิจัย: กำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และเครื่องมือวิจัยที่จะใช้
3. การสร้างเครื่องมือวิจัย: สร้างแบบสอบถามหรือวิธีการวิจัยที่เหมาะสมกับประเด็นการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล: ดำเนินการให้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างหรือการสังเกตการณ์ที่กำหนดไว้
5. การวิเคราะห์ข้อมูล: วิเคราะห์และการจัดเรียงข้อมูลเพื่อได้คำตอบสำหรับคำถามวิจัย
6. การอธิบายผลการวิจัย: อธิบายสรุปผลการวิจัยที่ได้จากข้อมูลที่วิเคราะห์เพื่อชี้แจงความหมายและสรุปผลการวิจัย

เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในงานวิจัยทั่วไปและวิจัยเฉพาะด้าน

เครื่องมือวิจัยเป็นอุปกรณ์หรือตัวช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวัดค่าต่างๆ เพื่อใช้ในงานวิจัย นอกจากนี้ยังช่วยรองรับในการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัยด้วย

การวิจัยอาจใช้เครื่องมือวิจัยทั่วไปเช่น
– แบบสอบถาม: ใช้สำหรับเก็บข้อมูลทางคณิตศาสตร์ที่สามารถวัดและบันทึกข้อมูลได้เป็นตัวเลข เช่น สอบถามความคิดเห็นผ่านแบบสอบถาม
– สัมภาษณ์: การสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสอบถามข้อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น การสัมภาษณ์กับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเข้าใจเหตุการณ์หรือปัญหาที่น่าสนใจ
– การสังเกตการณ์: การสังเกตการณ์เป็นการสำรวจและบันทึกข้อมูลจากการสังเกตการณ์โดยตรง ส่วนใหญ่ใช้ในการศึกษากระบวนการทางสังคมหรือพฤติกรรมของบุคคลหรือสิ่งต่างๆ

เครื่องมือวิจัยเฉพาะด้านก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทบทวนหรือวัดค่าต่างๆ ในพื้นที่หรือโดเมนที่เฉพาะเจาะจง เช่น
– พลังงานอุดม
– สาธารณสุขและการแพทย์
– การผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
– สังคมศาสตร์และจิตวิทยาสังคม
– การบริหารจัดการทรัพยากร
– ศิลปกรรมและภาพยนตร์
– วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณค่าและประโยชน์ของการวิจัยตามทฤษฎีและการปฏิบัติ

การวิจัยมีคุณค่าและประโยชน์ในหลากหลายด้าน จะเป็นการสร้างความรู้ใหม่ พัฒนาเทคโนโลยี แก้ปัญหาในสังคม และสร้างความเข้าใจลึกซึ้งในเรื่องที่วิจัยไปกว่านั้น นอกจากนี้ยังสร้างโอกาสในการเรียนรู้ และการพัฒนาทักษะของผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกโดเมนที่มีการวิจัย

การวิจัยสามารถสร้างประโยชน์ได้ในหลายโดเมน เช่น
– สิ่งแวดล้อม: การวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสามารถช่วยในการพัฒนานโยบายกับการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น การลดมลพิษ การอนุรักษ์ธรรมชาติ การสร้างพื้นที่สีเขียว เป็นต้น
– สาธารณสุข: การวิจัยทางสาธารณสุขช่วยให้เราเข้าใจสาเหตุและผลกระทบต่อโรคภาวะหรือสุขภาพของบุคคล ทำให้เกิดนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข เช่น การค้นพบวัคซีน การพัฒนายาใหม่ การวิเคราะห์สารสนเทศเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพบุคคลหรือชุมชน
– การผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์: การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถเป็นแรงขับเคลื่อนสิ่งใหม่ๆ ในตลาด เช่น การพัฒนาวัสดุใหม่ การปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อสร้างคุณภาพสินค้าที่ดียิ่งขึ้น และลดต้นทุนการผลิต

การวิ

[Research] Ep.1 เทคนิคหาหัวข้อวิจัยง่ายๆภายใน 7 นาที

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: ทําวิจัยเรื่องอะไรดี ทําวิจัยเรื่องอะไรดี สิ่งแวดล้อม, หัวข้องานวิจัยที่น่าสนใจ 2565, หัวข้องานวิจัยที่น่าสนใจ 2564, หัวข้อวิจัยมีอะไรบ้าง, ทําวิจัยเรื่องอะไรดี สาธารณสุข, ทํา วิจัยเรื่อง อะไร ดี ภาษาไทย, ตัวอย่างหัวข้อวิจัย, ตัวอย่างงานวิจัย

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ทําวิจัยเรื่องอะไรดี

[Research] EP.1 เทคนิคหาหัวข้อวิจัยง่ายๆภายใน 7 นาที
[Research] EP.1 เทคนิคหาหัวข้อวิจัยง่ายๆภายใน 7 นาที

หมวดหมู่: Top 38 ทําวิจัยเรื่องอะไรดี

ดูเพิ่มเติมที่นี่: ditheodamme.com

ทําวิจัยเรื่องอะไรดี สิ่งแวดล้อม

ทําวิจัยเรื่องอะไรดี สิ่งแวดล้อม

การได้เข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในช่วงปัจจุบัน เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมกำลังเริ่มเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในโลก การวิจัยเรื่องอะไรดีสำหรับสิ่งแวดล้อมเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจและจำเป็น ในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักถึงการทำวิจัยเรื่องอะไรดีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียด เพื่อให้คุณได้ความรู้และคำแนะนำเพื่อเริ่มต้นการวิจัยในสาขานี้ได้อย่างมั่นใจ

วิจัยเรื่องอะไรดีสำหรับสิ่งแวดล้อม?

การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมมีหลายมุมมองและหัวข้อที่น่าสนใจ อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน นอกจากนี้อาจยังช่วยสร้างนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ รวมถึงการหาวิธีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

หัวข้อวิจัยที่น่าสนใจที่สุดในสิ่งแวดล้อม
1. พลังงานสะอาดและการใช้เชื้อเพลิงที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด – การวิจัยในเรื่องของพลังงานสะอาดเป็นที่น่าสนใจมาก เนื่องจากการใช้เชื้อเพลิงที่แผ่ขยายออกไปในอากาศย่อมมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสภาวะอากาศ การวิจัยในด้านนี้มีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพลังงานที่ไม่ทำให้เกิดมลพิษอันตราย
2. การบำรุงรักษาทรัพยากรน้ำ – ทรัพยากรน้ำเป็นสิ่งสำคัญที่มีสติปัญหาและได้รับผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย์ การวิจัยในด้านนี้มีเป้าหมายเพื่อศึกษาวิธีการใช้น้ำที่ยั่งยืนและกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อน้ำเพื่อให้การที่เราใช้น้ำมีประสิทธิภาพและไม่ทำให้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับน้ำในอนาคต
3. การหาวิธีการรับมือกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ – ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเป็นปัญหาที่สำคัญและเร่งรีบ การวิจัยในสาขานี้เน้นการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ รวมถึงแนวทางและวิธีการรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
4. การวิจัยในด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ – สิ่งแวดล้อมมีผลต่อสุขภาพของมนุษย์ การศึกษาในสาขานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดจากสิ่งอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ เพื่อทำคาดการณ์และกำหนดนโยบายที่ดีเพื่อสุขภาพมนุษย์ที่ยั่งยืน

FAQs:

Q: การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมมีประโยชน์อย่างไร?
A: การวิจัยในสิ่งแวดล้อมมีประโยชน์อย่างมาก เพราะสามารถช่วยให้เรารู้ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม และให้เรามีความรู้ในการลดผลกระทบเหล่านั้น นอกจากนี้ การวิจัยในสิ่งแวดล้อมยังช่วยสร้างนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นไปตามหลักการอย่างยั่งยืน

Q: การวิจัยในสิ่งแวดล้อมจะส่งผลต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างไร?
A: การวิจัยในสิ่งแวดล้อมมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากการศึกษาและการวิจัยเรื่องสิ่งแวดล้อมช่วยสร้างความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ช่วยลดความสูญเสียในการใช้ทรัพยากรและสร้างความคืบหน้าที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้

Q: สามารถหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ที่ไหน?
A: ท่านสามารถหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเรื่องสิ่งแวดล้อมได้จากห้องสมุด หรือทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ของสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเรื่องสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่เผยแพร่ใหม่ๆ ที่อาจเป็นที่น่าสนใจอย่างมากในสาขานี้

หัวข้องานวิจัยที่น่าสนใจ 2565

หัวข้องานวิจัยที่น่าสนใจ 2565: การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันและผลกระทบต่อสังคม

บทคัดย่อ

เทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้อย่างรวดเร็ว ในปี 2565 เราจะพบว่าการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันมีความสำคัญอย่างมากนับพันๆ วิจัยที่น่าสนใจในปีนี้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีต่างๆ และผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับสังคมผู้คน บทคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหัวข้อนี้จะถูกพูดถึงในส่วน FAQ ที่ปรากฏอยู่ทางสุดท้ายของบทความนี้

คำนำ

เทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบสำคัญของสังคมที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบัน การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันได้เพิ่มประสิทธิภาพและสะดวกสบายในหลายๆ ด้าน เราสามารถติดต่อกับคนรอบตัวได้อย่างรวดเร็วผ่านสื่อสารออนไลน์ เชื่อมต่อกับข้อมูลที่จำเป็นได้แบบไม่อั้น และเข้าถึงสิ่งของหลายๆ อย่างได้ง่ายขึ้น นอกจากนั้น เทคโนโลยียังมีผลกระทบต่อสังคมของเราอย่างต่อเนื่อง เช่น เปลี่ยนวิถีการทำงาน สร้างองค์กรใหม่ๆ และเกิดปัญหาในด้านต่างๆ เช่น ความเป็นส่วนตัว ความแตกต่างระหว่างชาติพันธุ์ และความเป็นฝรั่งเศส ฯลฯ

หัวข้องานวิจัยที่น่าสนใจในปีนี้

1. การอุปกรณ์ในบ้านอัจฉริยะ: บ้านอัจฉริยะกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเนื่องจากความสะดวกสบายและการประหยัดพลังงานที่สูงขึ้น งานวิจัยในหัวข้อนี้จะศึกษาถึงการนำเทคโนโลยีต่างๆ เช่น สมาร์ทโฮมอุปกรณ์ ระบบอัตโนมัติ และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งภายในบ้าน โดยการหาวิธีที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการบ้านและความสะดวกสบายสำหรับผู้ที่มีการมีทรัพย์สินแบบอัจฉริยะ

2. เทคโนโลยีในอุตสาหกรรม: ในปัจจุบัน เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญอย่างก้าวกระโดดในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมการผลิต การขนส่ง และการเกษตร เราได้รับประโยชน์อย่างมากจากการใช้ระบบขั้นตอนอัตโนมัติ และการประหยัดพลังงานที่สูงขึ้นในเหตุผลดังกล่าว งานวิจัยในหัวข้อนี้จะเน้นที่การใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและผลกระทบต่อความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

3. สังคมออนไลน์: เซ็นเซอร์การสื่อสารออนไลน์ โซเชียลมีเดีย และทางเลือกการทำงานระยะไกลกำลังเป็นที่ก้มของผู้คนในปัจจุบัน สังคมออนไลน์ได้มีการเปลี่ยนแปลงวิถีการสื่อสาร การเก็บรวบรวมข้อมูลการบริโภค และการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล งานวิจัยในหัวข้อนี้จะศึกษาถึงการใช้และผลกระทบของทางเลือกการทำงานระยะไกล ความเป็นส่วนตัว และองค์กรออนไลน์ต่อการสื่อสารและสังคม

4. การประยุกต์ใช้ข้อมูลใหญ่: โลกระบบสารสนเทศจำนวนมากกำลังเก็บข้อมูลให้เรื่องราวที่ยิ่งใหญ่แบบไม่เคยมีมาก่อน หัวข้องานวิจัยในช่วงนี้จะศึกษาเกี่ยวกับวิธีในการประยุกต์ใช้ข้อมูลใหญ่ในหลายๆ ด้าน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด เพื่อปรับแก้กลยุทธ์การตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาการวินิจฉัยโรค และบรรเทาผลกระทบทางสังคมจากโรคต่างๆ

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

1. เทคโนโลยีอะไรที่กำลังได้รับความสนใจในปัจจุบัน?
– เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งภายในบ้าน, รถยนต์ไร้คนขับ, และประสบการณ์ความเป็นส่วนตัวในโลกดิจิทัล

2. เราสามารถใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันได้อย่างไร?
– เราสามารถใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันได้โดยการใช้สื่อสารออนไลน์ เช่น แชทแอปพลิเคชัน การอ่านข่าวออนไลน์ การพูดคุยผ่านวีดีโอคอลจองรับ และการทำงานระยะไกล

3. การใช้เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมสามารถทำให้เกิดประโยชน์อย่างไร?
– การใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ลดต้นทุน ประหยัดพลังงาน และลดปริมาณสิ่งสกปรก

4. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสังคมออนไลน์คืออะไร?
– เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสังคมออนไลน์รวมถึงเซ็นเซอร์การสื่อสารออนไลน์ เช่น แชทบอท แอปพลิเคชันโซเชียลมีเดีย รวมถึงเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกในการทำงานระยะไกล เช่น ซอฟต์แวร์ทำงานไร้สาย

5. การใช้ข้อมูลใหญ่สามารถให้ประโยชน์อะไรบ้าง?
– การใช้ข้อมูลใหญ่สามารถช่วยปรับแก้กลยุทธ์การตลาดให้ก้าวหน้าขึ้น พัฒนาการวินิจฉัยโรค และเข้าใจปัญหาในสังคมให้ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้สามารถทำกุญแจความรู้และการตัดสินใจได้ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น

6. มีอุปสรรคหรือปัญหาใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน?
– อุปสรรคหนึ่งคือความยากลำบากในการเรียนรู้และปรับตัวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ และปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัวที่มีโอกาสถูกล่วงละเมิดในโลกดิจิทัล

สรุป

ในช่วงเวลา 2565 เราจะเห็นประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน งานวิจัยที่น่าสนใจในปีนี้จะศึกษาถึงการใช้เทคโนโลยีต่างๆ และผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับสังคมปัจจุบัน ความสามารถในการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรม เก็บรวบรวมข้อมูลใหญ่ เป็นต้น เป็นบางส่วนของหัวข้องานวิจัยที่น่าสนใจในปี 2565 ซึ่งมีความสำคัญและผลกระทบกับสังคมและชีวิตประจำวันของเรา

มี 28 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ทําวิจัยเรื่องอะไรดี.

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง – สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
R011_งานวิจัยของ ป.โท ป.เอก ดูอย่างไรว่าเป็นตัวอย่างได้ - Youtube
R011_งานวิจัยของ ป.โท ป.เอก ดูอย่างไรว่าเป็นตัวอย่างได้ – Youtube
งานวิจัย : การศึกษาปัจจัยเสี่ยงด้าน การยศาสตร์กับอาการไม่สบายทางระบบ
งานวิจัย : การศึกษาปัจจัยเสี่ยงด้าน การยศาสตร์กับอาการไม่สบายทางระบบ
ระบบสารสนเทศด้านการวิจัย - Research
ระบบสารสนเทศด้านการวิจัย – Research
ขั้นตอนในการทำวิจัย - Researcher Thailand
ขั้นตอนในการทำวิจัย – Researcher Thailand
ซื้องานวิจัย : ทำไมอาจารย์มหาวิทยาลัยไทยมีชื่อใน
ซื้องานวิจัย : ทำไมอาจารย์มหาวิทยาลัยไทยมีชื่อใน “งานวิจัยผี” – Bbc News ไทย
ปวดหัว!! จะทำวิจัยเรื่องอะไรดี? - Youtube
ปวดหัว!! จะทำวิจัยเรื่องอะไรดี? – Youtube
สังเคราะห์งานวิจัย ผลงานนักศึกษา การบริหารความขัดแย้ง
สังเคราะห์งานวิจัย ผลงานนักศึกษา การบริหารความขัดแย้ง
เทคนิคทำวิจัย
เทคนิคทำวิจัย “เรียนรู้คู่มือบริหารงานวิจัยอย่างมืออาชีพ” | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
10 หัวข้อวิจัยเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์
10 หัวข้อวิจัยเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์
รับให้คำปรึกษางานวิจัย จัดการข้อมูล ประมวลผล  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติ
รับให้คำปรึกษางานวิจัย จัดการข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติ
ซื้องานวิจัย : ทำไมอาจารย์มหาวิทยาลัยไทยมีชื่อใน
ซื้องานวิจัย : ทำไมอาจารย์มหาวิทยาลัยไทยมีชื่อใน “งานวิจัยผี” – Bbc News ไทย
สสวท.รับสมัครผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับนักเรียน ประจำปี 2566  (Globe Student Research Competition 2023) –  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สสวท.รับสมัครผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับนักเรียน ประจำปี 2566 (Globe Student Research Competition 2023) – สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
เข็นครก (งานวิจัย) ขึ้นภูเขา | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
เข็นครก (งานวิจัย) ขึ้นภูเขา | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อสังคมไทยบ้าการจัดอันดับ ทำไมอาจารย์มหาลัยถึงมีชื่อในงานวิจัยทั้งๆ  ที่ไม่ได้ทำเอง
เมื่อสังคมไทยบ้าการจัดอันดับ ทำไมอาจารย์มหาลัยถึงมีชื่อในงานวิจัยทั้งๆ ที่ไม่ได้ทำเอง
7 สิ่งที่ไม่ควรทำ ก่อนการเลือกปัญหางานวิจัย - Researcher Thailand
7 สิ่งที่ไม่ควรทำ ก่อนการเลือกปัญหางานวิจัย – Researcher Thailand
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สูตินรีเวช จุฬา » ผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สูตินรีเวช จุฬา » ผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน
การสนับสนุนทุนการทำวิจัยของกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ปีพ.ศ. 2565  – พ.ศ. 2568 – Rdi Crru
การสนับสนุนทุนการทำวิจัยของกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ปีพ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2568 – Rdi Crru
Presentation งานวิจัย - 15 หน้าหัวข้อนำเสนอ (สารบัญ) - Youtube
Presentation งานวิจัย – 15 หน้าหัวข้อนำเสนอ (สารบัญ) – Youtube
บพข. ปลดล็อคงานวิจัยภารกิจที่มากกว่าการให้ทุน - บพข.
บพข. ปลดล็อคงานวิจัยภารกิจที่มากกว่าการให้ทุน – บพข.
กำหนดปัญหาอย่างไร ให้ตอบได้ตรงใจที่สุด
กำหนดปัญหาอย่างไร ให้ตอบได้ตรงใจที่สุด
ข้อดีข้อเสียของงานวิจัยทางคลินิก 5 ประเภท ที่คนทำงานในอุตสาหกรรมยาควรรู้
ข้อดีข้อเสียของงานวิจัยทางคลินิก 5 ประเภท ที่คนทำงานในอุตสาหกรรมยาควรรู้
การสนับสนุนทุนการทำวิจัยของกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ปีพ.ศ. 2565  – พ.ศ. 2568 – Rdi Crru
การสนับสนุนทุนการทำวิจัยของกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ปีพ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2568 – Rdi Crru
งานวิจัย เรื่อง
งานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาการท่องเที่ยวจากทุนทางสังคมของชุมชนรอบกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา”
5 งานวิจัยเกี่ยวกับ 'เด็ก' | Tsisthailand
5 งานวิจัยเกี่ยวกับ ‘เด็ก’ | Tsisthailand
การสนับสนุนทุนการทำวิจัยของกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ปีพ.ศ. 2565  – พ.ศ. 2568 – Rdi Crru
การสนับสนุนทุนการทำวิจัยของกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ปีพ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2568 – Rdi Crru

ลิงค์บทความ: ทําวิจัยเรื่องอะไรดี.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ ทําวิจัยเรื่องอะไรดี.

ดูเพิ่มเติม: ditheodamme.com/stay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *