Chuyển tới nội dung
Trang chủ » ตัวอย่างโครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้

ตัวอย่างโครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้

การผลิตสื่อการสอน สื่อนวัตกรรม

ตัวอย่าง โครงการ ผลิต สื่อ การ เรียน การ สอน

ตัวอย่างโครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน

1. อุปกรณ์และเทคนิคที่ใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน

ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงและมีประสิทธิภาพสูงสุด เราต้องใช้อุปกรณ์และเทคนิคที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ อุปกรณ์ที่ใช้ทั่วไปสำหรับการผลิตสื่อการเรียนการสอนได้แก่ คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่าง ๆ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น กล้องถ่ายวีดีโอ ไมค์ หรือเครื่องบันทึกเสียง เทคนิคที่ล้ำหน้าที่สุดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน เช่น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสร้างสื่อที่สามารถแบ่งปันผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ หรือการใช้เทคนิคสื่อที่ทันสมัย เช่น การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติหรือการนำเสียงเข้ามาใช้ในสื่อการเรียนการสอน

2. การวางแผนในการผลิตสื่อการเรียนการสอน

การวางแผนในการผลิตสื่อการเรียนการสอนเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการสร้างสื่อที่มีคุณภาพสูงและเป็นประโยชน์ การวางแผนควรเริ่มต้นด้วยการหาวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน และกำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้ผู้เรียนบันทึกได้จากสื่อนั้นๆ ต่อไปนี้ ต่อมาให้วางแผนเนื้อหาสื่อ และออกแบบโครงสร้างของสื่อ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายและมีความคุ้นเคย ดังนั้น การวางแผนการสื่อสารในสื่อการเรียนการสอนมีความสำคัญอย่างมาก

3. กระบวนการพัฒนาและตรวจสอบสื่อการเรียนการสอน

หลังจากวางแผนการสร้างสื่อการเรียนการสอนเสร็จสิ้นแล้ว จะเริ่มต้นกระบวนการพัฒนาหรือสร้างสื่อนั้นๆ โดยใช้อุปกรณ์และเทคนิคที่ได้กล่าวถึงในข้อ 1 ขั้นตอนนี้ เราต้องสร้างสื่อด้วยเนื้อหาที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ อย่างไรก็ตาม ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของสื่อทุกขั้นตอน โดยการรับฟังคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในวิชานั้น ๆ และผู้ใช้สื่อ เพื่อให้สื่อมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน

4. การรวมทั้งสื่อการเรียนการสอนเข้ากับหลักสูตรและปกติการสอน

การรวมกันระหว่างสื่อการเรียนการสอนและหลักสูตรการสอน เป็นการให้ความร่วมมือกันระหว่างครูและผู้เชี่ยวชาญในวิชานั้น โดยทำให้สื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสอนที่มีความเหมาะสมและมีเนื้อหาที่มีคุณภาพเป็นอย่างมาก ในกรณีที่สื่อที่ผลิตขึ้นเป็นรูปแบบที่สามารถนำไปใช้กับหลักสูตรการสอนอื่นๆ ได้ สื่อนั้นสามารถใช้กับหลักสูตรการสอนอื่น ๆ ได้ทันท่วงที

5. ส่วนประกอบที่สำคัญในสื่อการเรียนการสอน

สื่อการเรียนการสอนมีส่วนประกอบหลายอย่างที่สำคัญ ภาพเคลื่อนไหว เสียง เกม และแอปพลิเคชัน เป็นส่วนหนึ่งของสื่อที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถติดตามได้ง่ายและเข้าใจได้สะดวก ภาพเคลื่อนไหวช่วยให้การเรียนการสอนน่าสนใจและน่าติดตาม และเสียงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ยินภาษาเต็มได้ชัดเจน เกมและแอปพลิเคชันช่วยให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุกสนานและน่าสนใจ

6. การประเมินผลของสื่อการเรียนการสอนในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน

การประเมินผลของสื่อการเรียนการสอนเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้เราได้ทราบว่าสื่อที่ผลิตขึ้นมีคุณภาพและสามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยการประเมินผลต้องเน้นที่ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนว่ามีการก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นหรือไม่ รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อกระบวนการเรียนการสอน เช่น พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน การสร้างความสนใจในการเรียนรู้ การมีสมาธิและความตั้งใจในการเรียนรู้

7. ผลกระทบของสื่อการเรียนการสอนต่อผู้เรียนและผู้สอน

การใช้สื่อการเรียนการสอนมีผลกระทบต่อผู้เรียนและผู้สอนอย่างมีนัยสำคัญ บทเรียนที่ใช้สื่อการเรียนการสอนมักจะเป็นที่น่าสนใจและสอดคล้องกับวัยรุ่น ทำให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนรู้มากขึ้น สื่อการเรียนการสอนยังช่วยให้ผู้เรียนมีการฝึกฝนสมรรถภาพเชิงพละกำลัง ทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้

8. ความสำคัญของการปรับใช้สื่อการเรียนการสอนในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน

สื่อการเรียนการสอนเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้เหมาะสมและน่าสนใจมากขึ้น เนื่องจากสื่อการเรียนการสอนช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ เช่น การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ และกำลังความคิด เมื่อผู้เรียนมีทักษะดังกล่าวผู้สอนจะสามารถสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ การปรับใช้สื่อการเรียนการสอนยังช่วยให้การสอนมีประสิทธิภาพและเพิ่ม

การผลิตสื่อการสอน สื่อนวัตกรรม \”สื่อสาธิตการแปรงฟัน\”Style ครูภา

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: ตัวอย่าง โครงการ ผลิต สื่อ การ เรียน การ สอน โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์, โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนปฐมวัย อบต, โครงการผลิตสื่อ ปฐมวัย doc, รายงาน โครงการ ผลิตสื่อ doc, สรุปโครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน doc, โครงการผลิตสื่อนวัตกรรมปฐมวัย, โครงการ ผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย, โครงการสื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ตัวอย่าง โครงการ ผลิต สื่อ การ เรียน การ สอน

การผลิตสื่อการสอน สื่อนวัตกรรม \
การผลิตสื่อการสอน สื่อนวัตกรรม \”สื่อสาธิตการแปรงฟัน\”Style ครูภา

หมวดหมู่: Top 76 ตัวอย่าง โครงการ ผลิต สื่อ การ เรียน การ สอน

การผลิตสื่อการสอนมีอะไรบ้าง

การผลิตสื่อการสอนมีอะไรบ้าง

การผลิตสื่อการสอนเป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบที่แก้ไขปัญหาด้านการศึกษาซึ่งจำเป็นต้องช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด การสื่อสารและการกล่าวถึงภาพลักษณ์เป็นสิ่งสำคัญในการโต้เถียงและการอภิปราย เพื่อเข้าใจในเรื่องที่แสดงออกผ่านสื่อการสอนในรูปแบบต่าง ๆ

สื่อการสอนที่ถูกผลิตขึ้นมานั้นมีหลายชนิด และเป็นที่นิยมในการส่งเสริมการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น หนังสือเรียน แผนผัง สไลด์โชว์ และวีดีโอการสอน เรามาดูรายละเอียดและคุณสมบัติของแต่ละสื่อในการสอนแบบเบื้องต้นต่อไป

1. หนังสือเรียน: หนังสือเรียนเป็นสื่อการสอนที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในระบบการศึกษา โดยเฉพาะในระดับการศึกษาเบื้องต้น หนังสือเรียนประกอบไปด้วยเนื้อหาที่กำหนดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตร มีโครงสร้างที่ชัดเจนและเป็นรากฐานในการศึกษา มีข้อสรุป อธิบายและตัวอย่างการใช้งาน เพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้น สื่อการสอนชนิดนี้เหมาะสำหรับการเรียนรู้ที่ไม่ต้องการภูมิคุ้มกันของการเรียนรู้แบบมีแบบ

2. แผนผัง: แผนผังเป็นสื่อการสอนที่ช่วยในการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละส่วน และช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้อย่างหนึ่งเดียว แผนผังจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำ จากนั้นจะมีเส้นที่เชื่อมระหว่างคำเหล่านั้น เป็นการช่วยในการวางแผนเนื้อหาเรียน และผู้เรียนสามารถติดตามหรืออ่านแผนผังในระหว่างการเรียนรู้ได้

3. สไลด์โชว์: สไลด์โชว์เป็นเครื่องมือการสื่อสารที่ได้รับความนิยมในการสอนหลายสาขา สไลด์โชว์มีความเหมาะสมในการแสดงภาพที่ชัดเจนและกราฟิก เขียนข้อความโดยสังเขป และใช้สีที่โดดเด่น ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและเข้าใจได้ง่ายขึ้น เมื่อใช้สไลด์โชว์ในการสอน ควรให้คำชี้แจงที่ชัดเจนและสรุปสั้น ๆ สไลด์โชว์เหมาะสำหรับการสอนที่ต้องการเน้นตัวอย่างหรือข้อมูลสำคัญ

4. วีดีโอการสอน: วีดีโอการสอนเป็นสื่อการสอนที่ได้รับความนิยมอย่างสูง หนึ่งในเหตุผลที่ทำให้แพลตฟอร์มออนไลน์เช่นยูทูบสามารถเติมเต็มพลังให้อุตส่าห์การท่องเที่ยวของการเรียนรู้ วีดีโอการสอนเป็นสื่อการสอนที่มีแนวคิดใหม่และเน้นความบันเทิง เครื่องมือการผลิตวีดีโอเช่นกล้องถ่ายวีดีโอและซอฟต์แวร์ตัดต่อวีดีโอก็สามารถใช้เพื่อสร้างสื่อการสอนที่มีคุณภาพสูง และเสริมสร้างความสนใจและการท่องเที่ยวของผู้เรียน

การผลิตสื่อการสอนเป็นกระบวนการที่สำคัญเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ สื่อการสอนที่ถูกใช้ในชั้นเรียนหรือในเว็บไซต์การศึกษาออนไลน์ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและหลากหลายให้ผู้เรียน จากข้อดีข้างต้น คุณอาจจะมีคำถามเกี่ยวกับการผลิตสื่อการสอน ดังนั้น เรามีส่วนตอบข้อสงสัยที่คุณอาจมี ดังนี้:

คำถามที่ 1: ทำไมเราควรใช้สื่อการสอนที่ผลิตขึ้น?
คำตอบ: การใช้สื่อการสอนที่ผลิตขึ้นช่วยเพิ่มความน่าสนใจและคุณภาพของกระบวนการเรียนรู้ สื่อการสอนช่วยให้ผู้เรียนทราบข้อมูลที่ครอบคลุมและเข้าใจได้ง่ายขึ้น เพื่อช่วยในกระบวนการตัดสินใจและการสื่อสารบางอย่าง

คำถามที่ 2: สื่อการสอนใดที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนที่มีภาวะการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน?
คำตอบ: แต่ละสื่อการสอนมีลักษณะและคุณลักษณะที่แตกต่าง ดังนั้นควรพิจารณาและใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีภาวะการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน การวิเคราะห์ผลสอบทดลองหรือข้อมูลพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนสามารถช่วยให้เรารู้ว่าควรใช้สื่อการสอนชนิดใด

คำถามที่ 3: ผลิตสื่อการสอนเป็นกระบวนการสร้างผลงานเชิงสร้างสรรค์หรือไม่?
คำตอบ: การผลิตสื่อการสอนเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ แม้ว่าสื่อการสอนบางส่วนอาจจะมีลักษณะที่ซ้ำซ้อนกัน การผลิตสื่อการสอนที่มีคุณภาพสูงนั้นเกี่ยวข้องกับการพิจารณาเนื้อหาในประเด็นเรียนรู้และวิธีการสื่อสารที่น่าสนใจให้กับผู้เรียน

การผลิตสื่อการสอนเป็นกระบวนการที่ต้องให้ความสำคัญแก่การออกแบบการสื่อสารและการสร้างความเข้าใจในเนื้อหาของรายวิชา การใช้สื่อการสอนที่ถูกผลิตขึ้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน อีกทั้งยังช่วยในการเพิ่มคุณภาพและความสนใจในกระบวนการเรียนรู้

คำถามที่ 4: อะไรคือการผลิตสื่อการสอนที่มีคุณภาพสูง?
คำตอบ: สื่อการสอนที่มีคุณภาพสูงต้องมีเนื้อหาที่ถูกต้องและครอบคลุม ควรมีการเน้นให้ความสำคัญกับกลไกและวิธีการสื่อสารที่ชัดเจน เลือกใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมตามนิยามเนื้อหาและผู้เรียน นอกจากนี้ สื่อการสอนที่มีคุณภาพต้องถูกออกแบบให้ดึงดูดและสนใจผู้เรียนเพื่อเพิ่มพลังในการเรียนรู้

ในสถานการณ์การเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การผลิตสื่อการสอนเป็นสิ่งสำคัญที่สร้างแรงบันดาลใจและความสนใจในการเรียนรู้ เราควรใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อผลให้เกิดความสำเร็จทางการศึกษา

FAQs:

Q1: เราควรใช้สื่อการสอนที่ผลิตขึ้นเมื่อไหร่?
A1: เราควรใช้สื่อการสอนที่ผลิตขึ้นเมื่อต้องการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้เรียน

Q2: สื่อการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนที่มีภาวะการเรียนรู้ที่แตกต่างกันคืออะไร?
A2: การเลือกใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมควรพิจารณาจากลักษณะของผู้เรียนและวัตถุประสงค์การเรียนรู้

Q3: การผลิตสื่อการสอนเกี่ยวข้องกับความสร้างสรรค์หรือไม่?
A3: ใช่ การผลิตสื่อการสอนต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบข้อมูลและการสื่อสารที่น่าสนใจ

Q4: สื่อการสอนที่มีคุณภาพสูงคืออะไร?
A4: สื่อการสอนที่มีคุณภาพสูงคือสื่อการสอนที่ม

คุณค่าของสื่อการเรียนการสอนมีอะไรบ้าง

คุณค่าของสื่อการเรียนการสอนมีอะไรบ้าง

สื่อการเรียนการสอนเป็นสิ่งสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่เทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การใช้สื่อการเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการและสิ่งที่นักเรียนสนใจจะช่วยเพิ่มพลังใจในการเรียนรู้และทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุกสนานมากขึ้น

คุณค่าของสื่อการเรียนการสอนอยู่หลายประการ ต่อไปนี้จะเป็นการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณค่าเหล่านี้

1. ประสิทธิภาพในการสื่อสาร: การใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างครูและนักเรียน สื่อการเรียนการสอนที่มีภาพ เสียง และข้อความมักจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจและรับรู้ข้อมูลได้ง่ายขึ้น เตรียมตัวที่จะเป็นผู้ใช้ได้เร็วขึ้นด้วยความสามารถในการเพิ่มสมรรถนะด้านภาษาต่างๆ เช่น การอ่าน การพูด

2. การทำให้เรียนรู้เกิดขึ้นได้ในทุกสถานการณ์: สื่อการเรียนการสอนถูกออกแบบให้ซับซ้อนและหลากหลาย ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ไม่ว่าจะอยู่ในห้องเรียน บ้าน หรือสถานที่อื่น ๆ การออกแบบสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อดิจิทัล สื่อติดผนัง หรือหนังสือเรียน ช่วยเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ส่งเสริมการมีสติในการเรียนรู้: สื่อการเรียนการสอนมีบทบาทในการส่งเสริมการมีสติในการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น เกมการเรียนรู้ หรือแบบทดสอบที่มุ่งเน้นการมีสติ ช่วยให้นักเรียนสามารถติดตามและทบทวนความรู้ได้อย่างสนุกสนาน

4. การกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์: การใช้สื่อการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ตัวอย่างเช่น การใช้เทคโนโลยีในการสร้างโปรแกรม หรือการทำงานกลุ่ม เพื่อสร้างผลงานที่สร้างแรงบันดาลใจและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

5. สร้างความเต็มใจในการเรียนรู้: การใช้สื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจและนำเสนอในรูปแบบที่ตอบสนองความสนใจของนักเรียนสามารถสร้างความเต็มใจในการเรียนรู้ได้อย่างมากขึ้น นักเรียนจะรู้สึกสนุกและท้าทายในการศึกษาเนื้อหาใหม่ ๆ

สิ่งที่ล่าสุดเกิดขึ้นในสื่อการเรียนการสอนคือการใช้เทคโนโลยีกราฟฟิก 3 มิติ สำหรับการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่เพิ่มสมรรถนะเชิงประสิทธิภาพ นักเรียนสามารถชื่นชอบการเรียนรู้ด้วยการใช้เทคนิคการจินตนาการที่ก้าวหน้ามากขึ้น โดยการใช้กราฟิกสามมิตินักเรียนสามารถพยายามอธิบายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียนที่ซับซ้อนอย่างถูกต้องและชัดเจน

นอกจากนี้ยังมีคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับคุณค่าของสื่อการเรียนการสอน ดังนี้

คำถามที่ 1: สื่อการเรียนการสอนเป็นอะไรบ้าง?
คำตอบ: สื่อการเรียนการสอนคือเครื่องมือหรือวิธีการที่ใช้ในการสื่อสารและแบ่งปันความรู้ สื่อการเรียนการสอนอาจมีหลายรูปแบบ เช่น หนังสือเรียน เสียง วิดีโอ แผนผัง หรือโปสเตอร์ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น

คำถามที่ 2: สื่อการเรียนการสอนมีความสำคัญอย่างไรต่อการเรียนรู้?
คำตอบ: การใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างครูและนักเรียน ช่วยในการสร้างความเต็มใจในการเรียนรู้ของนักเรียน เรียนรู้ได้ในทุกสถานการณ์ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และช่วยเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามหรือทำแบบฝึกหัด

คำถามที่ 3: สื่อการเรียนการสอนส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างไร?
คำตอบ: สื่อการเรียนการสอนช่วยเพิ่มพลังใจในการเรียนรู้ของนักเรียน ช่วยให้นักเรียนมีความสนใจและเข้าใจเนื้อหาการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น การใช้สื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจและนำเสนอในรูปแบบที่ตอบสนองความสนใจของนักเรียนสามารถสร้างความเต็มใจในการเรียนรู้ได้อย่างมากขึ้น เพิ่มความสามารถในการศึกษาเนื้อหาใหม่ ๆ

ดูเพิ่มเติมที่นี่: ditheodamme.com

โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์

โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์: การสร้างแรงบันดาลใจและก้าวข้ามขีดจำกัดในสร้างสรรค์

หน้าเบื่อหรือขี้เกียจอาจเป็นภารกิจที่ลำบากและเครียดสำหรับผู้สร้างสรรค์ทั้งใหญ่และเล็ก ว่าแล้วเราจะได้รับแรงบันดาลใจจากไหนเมื่อได้ต้องก้าวข้ามขีดจำกัดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์? การใช้สื่อสร้างสรรค์ซึ่งถูกออกแบบโดยเฉพาะโครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์นั้นช่วยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการสร้างแรงบันดาลใจและเปิดโอกาสให้สามารถพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์ของผู้ร่วมโครงการได้อย่างอิสระ ในบทความนี้เราจะสำรวจดูรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์ และเรียกดูคำถามที่พบบ่อยในส่วนสุดท้่วงกลมา

โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์ เป็นความร่วมมือระหว่างครูและนักเรียนที่ใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์ และส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ โดยส่งผลให้ผู้ร่วมโครงการสามารถสร้างผลงานที่สร้างสรรค์ มีความคิดสร้างสรรค์ และเป็นเรื่องที่สนับสนุนและเป็นประโยชน์แก่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ

โดยปกติแล้วโครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์จะใช้สื่อต่าง ๆ เช่น ภาพวาด วีดีโอ มัลติมีเดีย มิวสิก หรือการนำเสนอโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการมองเห็นภาพในหัวอกหัวใจและสามารถสื่อถึงความคิดสร้างสรรค์ของตนได้ โครงการนี้ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับต้นแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์แก่นักเรียน

โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์ให้สร้างความเข้าใจแตกต่างในศักยภาพที่มีอยู่ภายในผู้เรียน จากการใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการให้การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้แตกต่างกัน โดยการสร้างสื่อที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ จะช่วยทำให้สดใสและน่าสนใจ ไม่ใช่แค่การเรียนรู้บทเรียนเก่า ๆ และเป็นการสร้างความเชื่อมโยงกับความจริงในชีวิตประจำวัน หนึ่งในประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของโครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์คือการส่งเสริมระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และการทำงานร่วมกัน เนื่องจากโครงการจะแจกเตรียมสื่อสร้างสรรค์ให้แก่ผู้ร่วมโครงการเพื่อให้เตรียมพร้อมในการทำงานซึ่งกันและกัน

นอกจากนี้ โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์ยังมีผลต่อการพัฒนาทักษะการพูดและการแสดงออก เนื่องจากผู้ร่วมโครงการจะถูกกระตุ้นให้ใช้ทักษะเหล่านี้ในการสื่อความคิด ความรู้สึก และได้รับคำปรึกษาเพื่อเก่งกันและกันในการแสดงออกและการพูดในแบบที่ถูกต้อง ซึ่งในที่สุดจนยากต่อการพัฒนาทักษะดังกล่าวก็จะเกิดขึ้น

FAQs (คำถามที่พบบ่อย):

1. โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์เหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายใด?
โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์เหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายทุกคน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนในระดับชั้นหนึ่งถึงระดับชั้นสูงสุด อายุใดก็ตาม เด็กหรือผู้ใหญ่ โดยสร้างสรรค์สามารถเป็นกิจกรรมที่เล่นเพลินที่ไม่เฉยเมื่อดูอายุกายอีกด้วย

2. โครงการประเภทนี้มีประโยชน์อย่างไรต่อผู้ร่วมโครงการ?
โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์ช่วยทำให้ผู้ร่วมโครงการสามารถพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์ของตนเองได้อย่างอิสระ และเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ โอกาสที่ได้สร้างผลงานที่สร้างสรรค์และน่าสนใจช่วยเพิ่มความมั่นใจและความสุขในโครงการ

3. การสร้างสื่อสร้างสรรค์ใช้เวลานานหรือยากหรือไม่?
เวลาในการสร้างสื่อสร้างสรรค์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโครงการและทักษะการสร้างสรรค์ของผู้ร่วมโครงการ อย่างไรก็ตาม โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์ถือเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานและเป็นประโยชน์ เป็นโอกาสที่จะสอนให้ผู้ร่วมโครงการมีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา

4. โครงการประเภทนี้มีค่าใช้จ่ายอย่างไรหรือมีค่าสมัครเข้าร่วมโครงการเท่าไร?
ค่าใช้จ่ายหรือค่าสมัครเข้าร่วมโครงการขึ้นอยู่กับบริษัทหรือองค์กรที่ดำเนินการโครงการ บางบริษัทหรือองค์กรอาจเสนอโครงการฟรี หรือค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับราคาค่าตัวของโครงการ จึงขอแนะนำให้ติดต่อสอบถามกับผู้จัดการโครงการเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

5. โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนหรือการทำงานได้อย่างไร?
โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนหรือการทำงานในหลากหลายรูปแบบ เช่น ใช้เป็นวิธีการสอนที่สร้างสรรค์ ใช้ในการแลกเปลี่ยนความคิดร่วมกัน หรือแสดงผลงานที่สร้างสรรค์เป็นกรรมการสนับสนุนของโครงการอื่น ๆ

โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจและก้าวข้ามขีดจำกัดในการสร้างสรรค์ ทั้งนักเรียนและผู้ใหญ่สามารถเพิ่มทักษะการสร้างสรรค์ของตนเองได้ผ่านโครงการนี้ นอกจากนั้นโครงการจะช่วยสร้างความรู้สึกถึงคุณค่าและความมีส่วนร่วมในโครงการที่ดีต่อสังคม ในการบริหารสมรรถนะในการแก้ไขปัญหา โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่กำลังมองหาแรงบันดาลใจเพื่อโต้ตอบกับแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนาทักษะสร้างสรรค์ของตนเอง

โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนปฐมวัย อบต

โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนปฐมวัย อบต: การพัฒนาอุปกรณ์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพสูงในสังคมประชาธิปไตย

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแห่งชาติ (อบต) เป็นหน่วยงานราชการที่มุ่งเน้นการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัยในสังคมประชาธิปไตย โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพของสื่อการเรียนและการสอน เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีความเข้าใจสูง ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และจิตใจอารมณ์ของเด็ก โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนปฐมวัย อบต ได้รับการรับรองว่าเป็นโครงการที่มีคุณภาพจากหน่วยงานทางการศึกษาแห่งชาติ และเป็นที่ยอมรับในห้วงการศึกษาทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

โครงการมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย โดยผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ของเด็ก และจัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้ในสมัยใหม่ โดยคำนึงถึงการใส่ใจในการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจ ทันสมัย และสอดคล้องกับลักษณะการเรียนของเด็กปฐมวัย โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ที่เป็นส่วนบุคคล ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ต่างๆ อีกทั้งยังสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนที่เน้นการกระตุ้นความคิด เชื่อมโยงการเรียนรู้ในทุกๆ รายวิชา เพื่อเสริมความเข้าใจและการนำไปประยุกต์ใช้ในสิ่งประดิษฐ์ในชีวิตประจำวัน

โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนปฐมวัย อบต ได้นำเอาหลักการและแนวคิดทางการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การสร้างแพลตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์ และสื่อการสอนแบบประมวลผล (Learning Analytics) เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สอนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าสนใจและประเมินผลการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ อบต ยังเน้นการพัฒนาอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่สะท้อนนโยบายการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่

ในทางปฏิบัติ โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนปฐมวัย อบต ได้ผลิตสื่อการเรียนพร้อมแผนการสอนที่เข้าถึงและเตรียมพร้อมใช้งานภายในห้องเรียนทั่วประเทศ โดยมีพื้นฐานและประสบการณ์อันยาวนานในการทำสื่อการเรียน นอกจากนี้ อบต ยังมีสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยมาร่วมมือในการร่วมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้งานสื่อการเรียนในบทเรียนทั้งในระบบการศึกษาภาครัฐและเอกชน ทำให้เด็กปฐมวัยทั่วประเทศได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าสนใจและตรงต่อความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

1. โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนปฐมวัย อบต มีวัตถุประสงค์อะไรบ้าง?
– โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย โดยผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ของเด็กและสอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้ในสมัยใหม่

2. อบต มีผลิตภัณฑ์หลักใดบ้างที่ผลิตขึ้นในโครงการและเหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย?
– อบต ได้รับการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ เช่น หนังสือเรียน การ์ตูนการเรียนรู้ ซอฟต์แวร์การเรียนรู้ และแอพพลิเคชันการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการเรียนรู้ที่น่าสนใจและสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะต่างๆ

3. โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนปฐมวัย อบต มีการพัฒนาอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยอีกไหม?
– ใช่ อบต ยังมีการพัฒนาอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนอื่นๆ เช่น ชุดเล่นการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้แบบมือใหม่ และสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการทำความเข้าใจและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

4. ผลิตภัณฑ์จากโครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนปฐมวัย อบต มีการใช้อย่างไรในระบบการศึกษาของประเทศ?
– ผลิตภัณฑ์จากโครงการใช้งานอย่างแพร่หลายในระบบการศึกษาทั้งในระบบภาครัฐและเอกชน โดยได้มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

5. อบต มีการจัดอบรมหรือนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อการเรียนการสอนหรือไม่?
– ใช่ อบต มีการจัดอบรมและเสวนาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ประกอบการภาคเอกชน องค์กรภาครัฐและทั้งสถาบันการศึกษา

มี 41 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ตัวอย่าง โครงการ ผลิต สื่อ การ เรียน การ สอน.

สรุปโครงการผลิตสื่อฯปฐมวัย - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-50 หน้า | Anyflip
สรุปโครงการผลิตสื่อฯปฐมวัย – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-50 หน้า | Anyflip
ทะเบียนผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน ไฟล์ Word พร้อมปก- ครูอาชีพดอทคอม
ทะเบียนผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน ไฟล์ Word พร้อมปก- ครูอาชีพดอทคอม
โครงการอบรมการผลิตสื่อออนไลน์
โครงการอบรมการผลิตสื่อออนไลน์
ทะเบียนผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน ไฟล์ Word พร้อมปก- ครูอาชีพดอทคอม
ทะเบียนผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน ไฟล์ Word พร้อมปก- ครูอาชีพดอทคอม
ตัวอย่างแบบบันทึกการผลิตสื่อและนวัตกรรม ปีการศึกษา 2563 เครดิต เพจ New สื่อ&นวัตกรรม สำหรับคุณครู - สื่อการสอนฟรี.Com
ตัวอย่างแบบบันทึกการผลิตสื่อและนวัตกรรม ปีการศึกษา 2563 เครดิต เพจ New สื่อ&นวัตกรรม สำหรับคุณครู – สื่อการสอนฟรี.Com
วิธีทำสื่อการสอนป๊อปอัพคอนโด สื่อการสอนปฐมวัย-ประถมศึกษา บอร์ดโชว์ผลงาน หนังสือป๊อปอัพ ครูเค้ก - Youtube
วิธีทำสื่อการสอนป๊อปอัพคอนโด สื่อการสอนปฐมวัย-ประถมศึกษา บอร์ดโชว์ผลงาน หนังสือป๊อปอัพ ครูเค้ก – Youtube
โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต52 | Pdf
โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต52 | Pdf
โครงการอบรมการผลิตสื่อออนไลน์
โครงการอบรมการผลิตสื่อออนไลน์
ดาวน์โหลดฟรี!! ตัวอย่าง นวัตกรรม สื่อการสอนครู ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ดาวน์โหลดฟรี!! ตัวอย่าง นวัตกรรม สื่อการสอนครู ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
บทความ - การใช้เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
บทความ – การใช้เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
บทความ - การพัฒนานวัตกรรม ลดความถดถอยในการเรียนรู้ของผู้เรียน
บทความ – การพัฒนานวัตกรรม ลดความถดถอยในการเรียนรู้ของผู้เรียน
หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการฯ (การผลิตและพัฒนาสื่อฯ ประจำปี 2557)
หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการฯ (การผลิตและพัฒนาสื่อฯ ประจำปี 2557)
การเรียนการสอนยุค 4.0 ที่จำเป็นต้องรู้!
การเรียนการสอนยุค 4.0 ที่จำเป็นต้องรู้!
อบรม 15-16 ก.ย. 61 การผลิตสื่อการสอนหลักภาษาและการใช้ภาษา สำหรับครูภาษาไทย - Youtube
อบรม 15-16 ก.ย. 61 การผลิตสื่อการสอนหลักภาษาและการใช้ภาษา สำหรับครูภาษาไทย – Youtube
รวมตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียนกว่า 100 เรื่อง เพื่อเป็นตัวอย่างในการ ทำวิจัยในชั้นเรียน - ครูยุคใหม่
รวมตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียนกว่า 100 เรื่อง เพื่อเป็นตัวอย่างในการ ทำวิจัยในชั้นเรียน – ครูยุคใหม่
บทสรุปโครงการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบและเนื้อหารายการเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว และการกำหนดนิยามรายการเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำหรับประเทศไทย | ศูนย์ข้อมูลสื่อสร้างสรรค์
บทสรุปโครงการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบและเนื้อหารายการเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว และการกำหนดนิยามรายการเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำหรับประเทศไทย | ศูนย์ข้อมูลสื่อสร้างสรรค์
การประยุกต์ใช้สื่อให้เหมาะสมกับบริบทโรงเรียน
การประยุกต์ใช้สื่อให้เหมาะสมกับบริบทโรงเรียน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ สำหรับผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21”
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ สำหรับผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21”
โครงการ ผลิตสื่อ นวัตกรรมเรียนรู้...2560
โครงการ ผลิตสื่อ นวัตกรรมเรียนรู้…2560
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อการผลิตสื่อการสอนอย่างไรให้น่าเรียน - สื่อการสอนฟรี.Com
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อการผลิตสื่อการสอนอย่างไรให้น่าเรียน – สื่อการสอนฟรี.Com
พาน้องกลับมาเรียน” โครงการสำคัญ ศธ. ตั้งเป้าพาเด็กหลุดระบบการศึกษา กลับเข้า เรียน 100% – ศธ.360 องศา
พาน้องกลับมาเรียน” โครงการสำคัญ ศธ. ตั้งเป้าพาเด็กหลุดระบบการศึกษา กลับเข้า เรียน 100% – ศธ.360 องศา
ม.ส.ท. : มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย | เป็นคนดีมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนารากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสังคมให้ยั่งยืน
ม.ส.ท. : มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย | เป็นคนดีมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนารากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสังคมให้ยั่งยืน
ตัวอย่างนวัตกรรม สื่อการสอนครู ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ | ครูตอเต่า - ข่าว การศึกษา อบรมออนไลน์ สื่อการสอนฟรี
ตัวอย่างนวัตกรรม สื่อการสอนครู ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ | ครูตอเต่า – ข่าว การศึกษา อบรมออนไลน์ สื่อการสอนฟรี
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทำนอกกรอบพัฒนาสมรรถนะเด็ก
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทำนอกกรอบพัฒนาสมรรถนะเด็ก
โครงการอบรมการผลิตสื่อออนไลน์
โครงการอบรมการผลิตสื่อออนไลน์
ชุดการเรียนรู้เคลื่อนที่ 'นวัตกรรมแห่งปี' ช่วยปิดช่องว่างการศึกษายุคโควิด-19 | กสศ.
ชุดการเรียนรู้เคลื่อนที่ ‘นวัตกรรมแห่งปี’ ช่วยปิดช่องว่างการศึกษายุคโควิด-19 | กสศ.
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ
รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-32 หน้า | Pubhtml5
รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-32 หน้า | Pubhtml5
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – ศธ.360 องศา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – ศธ.360 องศา
5 องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อ - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
5 องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อ – สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
แพลตฟอร์มออนไลน์ ภูมิทัศน์ใหม่ของการเรียนรู้
แพลตฟอร์มออนไลน์ ภูมิทัศน์ใหม่ของการเรียนรู้

ลิงค์บทความ: ตัวอย่าง โครงการ ผลิต สื่อ การ เรียน การ สอน.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ ตัวอย่าง โครงการ ผลิต สื่อ การ เรียน การ สอน.

ดูเพิ่มเติม: ditheodamme.com/stay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *