Chuyển tới nội dung
Trang chủ » ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Backward Design: สร้างกรอบแนวคิดและวิธีการใช้งาน

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Backward Design: สร้างกรอบแนวคิดและวิธีการใช้งาน

การออกแบบการเรียนรู้ Backward Design

ตัวอย่าง แผนการ จัดการ เรียน รู้ Backward Design

ตัวอย่าง แผนการ จัดการ เรียน รู้ backwards design คือวิธีการสร้างหน่วยการเรียนรู้โดยใช้ปรัชญาเชิงพัฒนาแบบย้อนกลับ ซึ่งการออกแบบการเรียนรู้ด้วยวิธีนี้จะให้การวางแผนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ในที่สุดยอดของกระบวนการเรียนรู้ และอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจน การใช้กลยุทธ์ Backward Design โดยประยุกต์ใช้ในสถาบันการศึกษาต่างๆ มีผู้เรียนที่มีการพัฒนาทั้งทางปัญญาและทางบุคลิกภาพสูงขึ้นโดยเปรียบเทียบกับการใช้วิธีการสอนแบบโครงสร้างสูง (Traditional Design) ที่ใช้มาแล้วในการเรียนรู้

วิธีการสร้างหน่วยการเรียนรู้โดยใช้ Backward Design
การสร้างหน่วยการเรียนรู้โดยใช้ Backward Design นั้นจะเริ่มจากการระบุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ก่อน โดยวัตถุประสงค์นั้นต้องเป็นความรู้และทักษะที่ต้องการให้กับผู้เรียนในท้ายสุด จากนั้นก็จะทำการวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว สุดท้ายก็คือการสร้างตัวชี้วัด เพื่อวัดผลความสำเร็จของผู้เรียนในการเรียนรู้

หลักการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาโดยใช้ Backward Design
ในการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาโดยใช้ Backward Design นั้น คำถามสำคัญที่ต้องนึกถึงคือว่าผู้เรียนต้องทราบวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้วงไลฟ์และภาคทฤษฎีต่างๆของวิชานั้นๆก่อนจะไปถึงหมวดอื่นๆ เช่นวิชาคณิตศาสตร์ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ความสำคัญและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการนับเลขก่อนเรียนรู้ตัวเลขในสถานการณ์ปัจจุบัน

ความสำคัญของการตระหนักถึงวัตถุประสงค์เมื่อใช้ Backward Design
การตระหนักถึงวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้เมื่อใช้ Backward Design เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพราะจะช่วยให้ผู้สอนมีการวางแผนการสอนที่มีเป้าหมายชัดเจนและถูกต้องตามหลักการของกลยุทธ์ Backward Design ตัวอย่างเช่นการตระหนักถึงวัตถุประสงค์ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่านและเขียนในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ผู้สอนจะสามารถวางแผนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะดังกล่าวไว้ในแต่ละบทเรียน

วิธีการวิเคราะห์ความเหมาะสมของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นด้วย Backward Design
ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นด้วย Backward Design นั้นจะต้องดูจากการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ ส่วนของเนื้อหาที่สอนก็ต้องเชื่อมโยงและมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ถ้าหลักสูตรมีการสอนภาษาให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละหน่วยการเรียนรู้

รูปแบบการสอนที่เหมาะสมในกรณีที่ใช้ Backward Design
รูปแบบการสอนที่เหมาะสมในกรณีที่ใช้ Backward Design คือการใช้วิธีการสอนที่เป็นโครงสร้างให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ ตัวอย่างเช่นการใช้กิจกรรมปฏิบัติการ การเรียนรู้ที่สื่อถึงสถานการณ์จริง การให้โจทย์แก้ปัญหาให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในการคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น

วิธีปรับปรุงแผนการสอนโดยใช้ Backward Design
ในกรณีที่ต้องการปรับปรุงแผนการสอนโดยใช้ Backward Design ดังกล่าวนั้น ผู้สอนสามารถทำได้โดยการตระหนักรู้ถึงผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนแผนการสอนให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดำเนินการประเมินผลการเรียนรู้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง

การตระหนักตนเองในการศึกษาด้วย Backward Design
การตระหนักตนเองในการศึกษาด้วย Backward Design นั้น คือการที่ผู้เรียนจะได้มีส่วนรู้สึกในการเรียนรู้ที่มีความน่าสนใจและมีคุณภาพกับวิชาว่าด้วยเพราะเป็นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของตนเอง รูปแบบการศึกษาด้วย Backward Design นี้ช่วยเพิ่มความเข้าใจในรายละเอียดของเนื้อหาที่เรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้น

เครื่องมือและเทคนิคการสอนที่ใช้ร่วมกับ Backward Design
ในการใช้ Backward Design สามารถนำเครื่องมือและเทคนิคการสอนต่างๆ มาใช้ร่วมกันเพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่นการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล การใช้สื่อที่เหมาะสมในการสอน การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการทำงานเป็นกลุ่ม เป็นต้น

ความสำเร็จของการใช้ Backward Design ในการจัดการเรียนรู้
การใช้ Backward Design ในการจัดการเรียนรู้มีประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากช่วยให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทั้งทางอารมณ์ ทักษะ และความรู้ในระดับสูงขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้สอนสามารถวางแผนการสอนที่มีเป้าหมายชัดเ

การออกแบบการเรียนรู้ Backward Design

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: ตัวอย่าง แผนการ จัดการ เรียน รู้ backward design แผนการ จัดการ เรียน รู้ backward design ภาษาไทย ป. 1, แผนการจัดการเรียนรู้ backward design ภาษาอังกฤษ, แผนการ จัดการ เรียน รู้ Backward Design วิทยาศาสตร์, แผนการ สอนแบบ backward design สังคมศึกษา, ตัวอย่าง แผนการ จัดการ เรียน รู้ Backward Design คณิตศาสตร์, การจัดการเรียนรู้แบบ backward design, Backward Design ตัวอย่าง, แบบฟอร์ม แผนการ จัดการ เรียน รู้ Active Learning doc

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ตัวอย่าง แผนการ จัดการ เรียน รู้ backward design

การออกแบบการเรียนรู้ Backward Design
การออกแบบการเรียนรู้ Backward Design

หมวดหมู่: Top 58 ตัวอย่าง แผนการ จัดการ เรียน รู้ Backward Design

การจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design มีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง

การจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design เป็นหลักการในการวางแผนการสอนที่มีความเป็นระบบและมุ่งหมายให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาสมรรถภาพตามวัยสมัย การจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design มีขั้นตอนที่ชัดเจน หลังจากที่ผู้สอนได้รู้ว่าต้องการให้ผู้เรียนพัฒนาสมรรถภาพอย่างไร เขาจะต้องวางแผนจากหลังไปหน้า หรือจัดทริปการเรียนรู้จากผลที่ต้องการของเราก่อน ผู้สอนจะตั้งแนวคิดขึ้นมาก่อน ตามด้วยการเตรียมสถานการณ์การเรียนรู้และกิจกรรมที่เหมาะสม ในบทความนี้ เราจะศึกษาขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design และเพื่อเสริมความเข้าใจ แถวคำถามยอดนิยมก็จะถูกแนบไปด้วย

ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design

การจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design มีขั้นตอนทั้งหมด 3 ขั้นตอน โดยประกอบด้วยดังนี้

1. วางแผนสื่อประสมการเรียนรู้ (Learning Outcomes)
ขั้นตอนแรกในการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design คือการวางแผนสื่อประสมการเรียนรู้ (learning outcomes) ซึ่งคือผลที่เราต้องการให้ผู้เรียนได้รับหลังจากเรียนรู้เนื้อหาบทเรียน วางแผนสื่อประสมการเรียนรู้ต้องเกี่ยวข้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดให้สอนในบทเรียนนั้นอย่างแม่นยำ และต้องสอดคล้องกับความต้องการจริงของผู้เรียน โดยใช้Гำรวจการเรียนรู้ในสื่อที่มีอยู่แล้ว หรือสร้างด้วยตนเองในกรณีที่ไม่มีแบบสื่อที่เหมาะสม เพื่อให้เป็นแนวทางในการสอน

2. การสร้างการประเมิน (Assessment)
ความสำเร็จของการเรียนรู้ของผู้เรียนควรจะได้รับการประเมินเพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนได้ออกมาได้ตามสื่อประสมการเรียนรู้ที่วางไว้หรือไม่ ในขั้นตอนนี้ผู้สอนจะต้องวางแผนสร้างการประเมินที่สอดคล้องกับสื่อประสมการเรียนรู้ที่วางไว้ ซึ่งสามารถเป็นการประเมินรูปแบบต่างๆ เช่น การทดสอบ, ผลงาน, โครงการ เป็นต้น การประเมินควรเน้นไปที่ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนด โดยประเมินและวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อบ่งบอกว่าผู้เรียนซึ่งต้องปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น

3. วางแผนการเรียนรู้ (Curriculum Design)
ขั้นสุดท้ายของการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design คือการวางแผนการเรียนรู้ ตามสื่อประสมการเรียนรู้และการประเมินที่วางไว้ การวางแผนการเรียนรู้สามารถทำได้หลายวิธี เช่น วางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ วางแผนการสอนตามไตรมาส, ช่วงเวลาหรือรอบการเรียน โดยคำนึงถึงการวางแผนสอนที่เน้นการให้เกิดการเรียนรู้ที่เด่นชัด และสร้างประสบการณ์การเรียนที่มีคุณค่าแก่ผู้เรียน

แถวคำถามยอดนิยม

Q: Backward Design คืออะไร?
A: Backward Design เป็นหลักการในการวางแผนการสอนที่เน้นการวางแผนจากหลังไปหน้า เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาสมรรถภาพตามวัยสมัย

Q: กระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design มีกี่ขั้นตอน?
A: กระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design มีขั้นตอนทั้งหมด 3 ขั้นตอน ได้แก่ วางแผนสื่อประสมการเรียนรู้, การสร้างการประเมิน และวางแผนการเรียนรู้

Q: วางแผนสื่อประสมการเรียนรู้คืออะไร?
A: วางแผนสื่อประสมการเรียนรู้คือการวางแผนเกี่ยวกับผลที่ต้องการให้ผู้เรียนได้รับหลังจากการเรียนรู้เนื้อหาบทเรียน

Q: การประเมินใน Backward Design คืออะไร?
A: การประเมินใน Backward Design เป็นการตรวจสอบว่าผู้เรียนได้ออกมาได้ตามสื่อประสมการเรียนรู้ที่วางไว้หรือไม่ โดยใช้การประเมินรูปแบบต่างๆ เช่น การทดสอบ, ผลงาน, โครงการ เป็นต้น

Q: การวางแผนการเรียนรู้คืออะไร?
A: การวางแผนการเรียนรู้คือการวางแผนการสอนตามสื่อประสมการเรียนรู้และการประเมินที่วางไว้ เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนที่มีคุณค่าแก่ผู้เรียน

ข้อใดเป็นแนวคิดของการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design

แนวคิดการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design เป็นหนึ่งในแนวคิดการออกแบบการเรียนรู้ที่ได้รับความนิยมมากในสถาบันการศึกษาทั่วโลก หนังสือ “Understanding by Design” ของ Grant Wiggins และ Jay McTighe เป็นแห่งแรกที่ผลิตขึ้นมาเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด Backward Design นี้

Backward Design เป็นกระบวนการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการวางแผนและจัดสร้างเป้าหมายการเรียนรู้ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาของแต่ละระดับ แนวคิดนี้สร้างมาเพื่อให้ผู้สอนมีการออกแบบการเรียนรู้ในทิศทางที่ถูกต้อง และสืบทอดสำหรับผู้เรียน โดยได้รับการประเมินด้วยพื้นฐานของผลการเรียนรู้ที่ชัดเจน และการทดสอบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้

ขั้นตอนแรกของ Backward Design เริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจในผู้เรียน ทั้งจากพื้นฐานและภูมิลำเนา ผู้สอนต้องสร้างความเข้าใจที่สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และข้าพเจ้าของการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้น ในช่วงนี้ผู้สอนยังต้องสำรวจความรู้และทักษะที่ผู้เรียนมีมาแล้ว เพื่อให้มีการสร้างเฉพาะกลุ่มเป้าหมายการเรียนรู้ที่ต้องการให้ผู้เรียนบรรลุไปถึงตามความต้องการในชั้นเรียน

ขั้นตอนถัดไปของ Backward Design เป็นการวางแผนสำหรับประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้ปัญหาหรือสถานการณ์จริงที่เรียนรู้ได้เข้าขั้น ผู้สอนต้องระบุผลสำเร็จการเรียนรู้ที่เหมาะสมโดยปรับใช้ความรู้ที่ได้มาจากชั้นเรียนก่อนหน้า ซึ่งผู้สอนจะต้องกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่ชัดเจน ซึ่งสามารถประมวลผลได้ การนำแผนการสอนและสร้างไว้โดยมีแนวคิด กิตติมศักดิ์ คำถามหรือแนวเนื้อหาในการทบทวนการเรียนรู้ รวมทั้งเข้าใจในเรื่องราวทั้งหมดของผู้เรียน

ขั้นตอนสุดท้ายของ Backward Design คือการวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้จะถูกวางแผนให้เป็นขั้นตอนไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์บางอย่าง การออกแบบและเลือกหาวัตถุประสงค์และกิจกรรมที่สามารถสร้างความรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการแบ่งเวลาที่เหมาะสมเพื่อติดตามความคืบหน้าของการเรียนรู้ของผู้เรียน

การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design มีความสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถาบันการศึกษาในปัจจุบัน ประโยชน์หลักคือการสร้างแนวทางที่ชัดเจนสำหรับผู้สอนในการออกแบบการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายและถังหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่แท้จริง นอกจากนี้ยังมีประโยชน์เพิ่มเติมอีกหลายอย่างเช่น

1. ช่วยปรับความเข้าใจในผู้เรียน: การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design ช่วยให้ผู้สอนได้รับความเข้าใจและส่วนรวมในเรื่องราวทั้งหมดของผู้เรียน ซึ่งช่วยให้ผู้สอนสามารถเข้าใจว่าในที่สุดผู้เรียนควรรู้และทำอะไรเมื่อวันสุดท้ายของการเรียนรู้

2. การสร้างแรงจูงใจของผู้เรียน: ความชัดเจนของเป้าหมายการเรียนรู้ช่วยสร้างแรงจูงใจที่จำเป็นในการเรียนรู้ของผู้เรียน เมื่อผู้เรียนเห็นถึงความสำคัญและผลสำเร็จที่เป็นไปได้ที่กำหนดขึ้น จะรู้สึกกระตือรือร้นและกระตือรือร้นในการเรียนรู้

3. สนับสนุนการวัดและประเมินให้เป็นไปได้: Backward Design ช่วยให้ผู้สอนเป็นผู้ตั้งคำถามและวัดผลลัพธ์ของการเรียนรู้โดยตรงกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่ชัดเจนและสุ่มเสี่ยงการวัดผลการเรียนรู้จากภายนอกสำหรับแต่ละระดับ

FAQs:
1. Q: สำหรับบุคคลที่ไม่มีความรู้ทางการศึกษาเกี่ยวกับ Backward Design สามารถเรียนรู้และใช้งานได้หรือไม่?
A: แน่นอน! หนังสือ “Understanding by Design” จะเป็นแห่งแรกที่ควรอ่าน เพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจแนวคิด Backward Design ที่ลึกซึ้งขึ้น

2. Q: ในการใช้งาน Backward Design จะมีคำแนะนำใดที่สามารถให้คำปรึกษาเพื่อสร้างเป้าหมายการเรียนรู้ที่เหมาะสม?
A: คำแนะนำที่สำคัญคือต้องหลีกเลี่ยงการเขียนเป้าหมายการเรียนรู้เป็นประโยคยาว และควรแยกเป้าหมายการเรียนรู้เป็นหลายๆ ประเด็นย่อย เพื่อให้สามารถวัดและประเมินการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. Q: Backward Design เหมาะสมกับวิชาใดบ้าง?
A: Backward Design เหมาะสมกับทุกวิชา เนื่องจากแนวคิดนี้สามารถใช้ในการออกแบบเป้าหมายการเรียนรู้และกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับแต่ละวิชาได้

4. Q: Backward Design มีความเชื่อมโยงกับหลักสูตรของประเทศไทยหรือไม่?
A: ใช่! Backward Design เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบหลักสูตร เช่น การตัดสินใจผลการเรียนรู้ที่จะกลายเป็นเป้าหมายการเรียนรู้ และการออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรที่กำหนด

ดูเพิ่มเติมที่นี่: ditheodamme.com

แผนการ จัดการ เรียน รู้ Backward Design ภาษาไทย ป. 1

แผนการ จัดการ เรียน รู้ backward design ภาษาไทย ป. 1

การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลิกภาพในสังคม แผนการจัดการเรียนรู้ backward design เป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในการออกแบบและทวนสอบหลักสูตรการเรียนรู้ในระบบการศึกษาของประเทศไทย วิธีการนี้เน้นการวางแผนการเรียนรู้แบบกลับหลัง (backward) โดยให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ที่ต้องการให้ผู้เรียนรู้ จากนั้นกลับมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการสอน ให้เกิดผลลัพธ์เหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ และหลังจากนั้นก็ทบทวนรายละเอียดปริมาณเนื้อหาของบทเรียนที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ได้วางไว้

กระบวนการ backward design นับว่าเป็นกระบวนการทางการศึกษาที่พิถีพิถัน และเสถียรต่อการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดการเรียนแบบ backward design นำเสนอข้อตกลงในการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและรับรู้เป้าหมายทางการเรียนรู้ รวมถึงเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยในกระบวนการนี้ หนึ่งในแนวคิดหลักคือการวางแนวคิดการเรียนรู้ที่โฟกัสไปที่ความเข้าใจและความเข้าใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน ก่อนที่จะไปตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อหาและกิจกรรมเรียนรู้

กระบวนการ backward design เริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายเรียนรู้ให้กับบทเรียนที่กำลังจะผลิต โดยการกำหนดเป้าหมายเรียนรู้ที่ไม่แค้นเนื้อหาเพียงอย่างเดียว แต่สนับสนุนผลการเรียนรู้ที่ควรจะเกิดขึ้นสำหรับผู้เรียนด้วย ในกระบวนการนี้ เป้าหมายที่กำหนดจะต้องเป็นที่ตั้งต้นของการออกแบบบทเรียน ก่อนจะวางแนวคิดและกิจกรรมเรียนรู้ต่าง ๆ ที่สามารถสนับสนุนผลลัพธ์การเรียนรู้เหล่านั้นได้

หลักการในการจัดการเรียนรู้แบบ backward design คือการบูรณาการเนื้อหาของบทเรียนในระหว่างขั้นตอนของการออกแบบบทเรียน และการสอนโดยมอบหมายที่ความสำเร็จทางการเรียนรู้และการเรียนรู้จากผู้เรียนเป็นตัวศูนย์ โดยระบุองค์ประกอบและผลลัพธ์ระหว่างขั้นตอนเหล่านี้ เพื่อให้จำนวนของเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบกับการพัฒนามาเป็นไปในสองทิศทางเพื่อรองรับการทบทวนและเสริมความรู้ที่ได้ศึกษามา

ข้อดีของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ backward design คือการช่วยเพิ่มความชัดเจนและความรู้เรื่องเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียน เนื่องจากช่วยให้สอดคล้องกับผลผลิตที่คาดหวังในการสอบความรู้และความเข้าใจของผู้เรียน เพื่อให้ง่ายต่อการประเมินผลและการวัดความสำเร็จได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและเกิดความรู้เชิงพัฒนาได้อย่างถ่องแท้ เนื่องจากผู้เรียนมีส่วนร่วมกับกระบวนการออกแบบและการวิจัยความรู้ตลอดจนการวางแผนการเรียนรู้ของตนเอง

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบ backward design เหมาะสำหรับผู้เรียนในช่วงชั้นเรียนใด?
แผนการจัดการเรียนรู้แบบ backward design เหมาะสำหรับผู้เรียนในทุกระดับชั้นเรียน ทั้งมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และประถมศึกษา

2. การจัดการเรียนรู้แบบ backward design มีข้อได้เปรียบอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการอื่น ๆ?
การจัดการเรียนรู้แบบ backward design มีความเน้นที่ความเข้าใจและความรู้เรื่องเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียน และกระชับประสบการณ์การเรียนรู้ให้อยู่ในกรอบของการวางแผนการเรียนรู้ที่จะเป็นประโยชน์กับผู้เรียน

3. แผนการจัดการเรียนรู้แบบ backward design สามารถปรับใช้กับวิชาการที่แตกต่างกันได้หรือไม่?
แผนการจัดการเรียนรู้แบบ backward design เหมาะสำหรับทุกวิชา เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบ backward design จะนำเสนอวิธีการวางแผนการเรียนรู้และกิจกรรมเรียนรู้ที่สามารถสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกครั้ง

4. การจัดการเรียนรู้แบบ backward design จะบังคับใช้กับผู้สอนหรือไม่?
แผนการจัดการเรียนรู้แบบ backward design ไม่ได้บังคับใช้กับผู้สอน แต่เป็นแนวทางหนึ่งในการทำให้ผู้สอนเข้าใจและมีความถกเถียงถึงความสำคัญของการวางแผนการเรียนรู้ก่อนที่จะเริ่มพัฒนาบทเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ Backward Design ภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design เป็นกระบวนการที่ใช้ในการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและความเข้าใจโดยตรงของเนื้อหาสู่เป้าหมายการเรียนรู้ที่ท้าทายและหลากหลายมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิผล แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design นี้ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในวงกว้างในการปรับใช้ในเกณฑ์คุณภาพการศึกษาทั้งในระบบการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษารวมถึงระดับอุดมศึกษาด้วย

ในแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design จะมุ่งเน้นการปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านกระบวนการจัดวางหลักสูตรและประเมินผล หากเราจะเรียนรู้ได้ดี พึงที่จะทราบว่าเราต้องการอะไรที่สุด คำถามนี้จะนำไปสู่การออกแบบและติดตามแผนเรียนที่พึงประสงค์ที่สุดของเรา เราจะกล่าวได้ว่าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design เป็นกระบวนการที่หลายๆ คนนิยมเกรงว่าอาจจะจำเป็นต้องใช้เวลาและงานมากกว่าการจัดการเรียนรู้แบบทั่วไป แต่จริงๆ แล้ว นักเรียนสามารถถูกพัฒนาพร้อมกับการใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design

กระบวนการแบบ Backward Design ขึ้นจากหลักการที่เรียกว่า “การกำหนดเป้าหมายระยะยาวที่ต่อเนื่องกับการออกแบบเนื้อหา” ซึ่งเป็นกระบวนการทางวิชาการในการออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นไปที่สิ่งที่เราต้องการให้นักเรียนเรียนรู้และเข้าใจเมื่อเสริมสร้างทักษะที่สามารถใช้ไปจริงในชีวิตประจำวัน

กระบวนการแบบ Backward Design จะเริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่ชัดเจนและแน่นอน โดยกำหนดองค์ประกอบสำคัญและมาตรฐานการเรียนรู้ที่ต้องถูกแสดงให้ได้อย่างชัดเจนเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีคุณภาพ งานนำทางการเรียนการสอนต้องทำตามเส้นทางของเป้าหมายนักเรียนและผลที่ต้องการให้ได้ตามแผน และถึงแม้จะเน้นวัตถุประสงค์ที่เน้นการเรียนรู้ แต่ก็ยังคงเส้นทางการเรียนรู้ที่เน้นไปที่กระบวนการ การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาทางวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะในการศึกษาที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

การเรียนรู้แบบ Backward Design เป็นกระบวนการที่ไม่มุ่งเน้นไปที่การสอนเลย แต่เน้นไปที่การเรียนของผู้เรียน ซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ วิธีการสอนถูกแก้ไขให้เหมาะสมเมื่อผู้เรียนไม่เข้าใจหรือพบข้อที่ยากลำบาก ตลอดจนที่สำคัญคือ การปรับปรุงแบบองค์ประกอบที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design ให้ผู้เรียนกลับไปที่ความเข้าใจและความรู้ของพวกเขา เชื่อมโยงกับประสบการณ์ความรู้และทักษะที่มีอยู่ แล้วค่อยๆ สร้างขึ้นจนถึงระดับที่ใหญ่ขึ้น การสร้างแผนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรหรือตอนต่อโดยใช้เป้าหมายการเรียนรู้ที่ชัดเจนเป็นจุดเริ่มต้น รวมถึงการประเมินผลอย่างมีประสิทธิผลบนพื้นฐานของเป้าหมายการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนมีการศึกษาที่สอดคล้องและนำไปสู่การเรียนรู้ที่น่าพอใจ

การคำนวณเป้าหมายการเรียนรู้และการทดสอบในแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design เป็นกระบวนการที่แยกกันได้ดี เนื่องจากต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนและยืดหยุ่นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิผล รูปแบบและปริมาณของการประเมินผลก็ต้องสอดคล้องกับสิ่งที่นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินผลความรู้และทักษะทางวิชาชีพที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ การใช้สื่อการสอนและเทคโนโลยีในการสอนต้องสอดคล้องกับการเรียนรู้ที่ชัดเจนและเป้าหมายการเรียนรู้ที่ต้องการให้นักเรียนมีความรู้และทักษะทำงานในอาชีพในวัชระดับการศึกษาที่สูงขึ้น

แต่นอกจากประโยชน์ที่ได้รับจากการแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design แล้ว ในกระบวนการนี้ยังมีข้อความถามที่พบบ่อยจากคนส่วนใหญ่ ดังต่อไปนี้:

คำถามที่ 1: แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design เหมาะสมกับระดับชั้นใด?

คำตอบ: แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design เหมาะสมสำหรับทุกระดับชั้น อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์และวิธีการที่ใช้ในแต่ละระดับชั้นอาจมีความแตกต่างกันไปหน่อยเนื่องจากปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิตก็ต้องการการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ พื้นฐานของการเรียนรู้แบบ Backward Design จะเหมาะสมกับการออกแบบและติดตามแผนการเรียนรู้ตามมาตรฐานของแต่ละระดับการศึกษา

คำถามที่ 2: สิ่งที่ผู้สอนควรทราบก่อนที่จะเริ่มใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design คืออะไร?

คำตอบ: ในการใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design ผู้สอนควรทราบเป้าหมายและองค์ประกอบที่กำหนดไว้ในหลักสูตร นอกจากนี้ ควรมีการแนะนำเครื่องมือและเทคนิคที่ต้องการเรียนรู้และการประเมินผลที่เหมาะสมสำหรับแต่ละการศึกษา เพื่อให้ผู้สอนสามารถเตรียมการสอนและการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ

คำถามที่ 3: นอกเหนือจากการประเมินผล องค์ประกอบอื่นๆ ที่ผู้สอนควรใช้ในกระบวนการ Backward Design คืออะไรบ้าง?

คำตอบ: นอกจากการประเมินผลแล้ว ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการสื่อสารก็เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้สอนควรคำนึงถึงในกระบวนการ Backward Design นอกจากนี้ แหล่งเรียนรู้และการสื่อสารที่สอดคล้องกับเนื้อหาสามารถใช้เป็นเครื่องมืออื่นๆ ที่ช่วยในกระบวนการเรียนรู้ด้วย

แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design เป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ที่ส่งผลสำเร็จพร้อมทั้งการใช้เวลาในการสอนที่มีประสิทธิผลและตอบสนองต่อความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้สอนที่ต้องการออกแบบการปรับปรุงการเรียนรู้และประสบความสำเร็จในการสอนและการเรียนของนักเรียน หากแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design ทำได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม จะทำให้นักเรียนพัฒนาทักษะการ

แผนการ จัดการ เรียน รู้ Backward Design วิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ Backward Design ในวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์เป็นด้านหนึ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาบุคลิกภาพในอนาคต การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช่วยพัฒนาการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา สร้างสรรค์ และการเรียนรู้ในการเปลี่ยนแปลงและสร้างสิ่งใหม่ แผนการจัดการเรียนรู้โมเดล Backward Design เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะนี้ให้กับนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ Backward Design เป็นหนึ่งในกระบวนการออกแบบหลักสูตรที่คิดค้นโดยแจม์อี. พีเอ็มส์และกลูบ เอ. เวคเลอร์ในภาควิชาการศึกษา วิทยาศาสตร์ และศิลปะที่มหาวิทยาลัยคอร์นลล์ในปี ค.ศ. ١٩៨៥ พวกเขาได้สำรวจมาหาคำถามเพื่อพัฒนาวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการใช้แนวคิดภาษาที่เบ้พัฒนาที่ยกให้กับนักเรียนคิดไปถึงผลผลิตปลายทางของการเรียนรู้ พลิกตารางการสอนเข้าด้านบน การสอนหาวิธีการแก้ปัญหา แม้ว่าอาจออกแบบจะดูยากและซับซ้อนแต่เสี่ยงต่อความเก่งกล้าและความหมั่นเพียรของครูที่จะแสดงการนำไปใช้จริง

Backward Design ในกระบวนการเรียนรู้ได้ออกแบบมาให้ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ การจัดการทักษะ และความเข้าใจที่กำหนดตามหลักสูตรวิชาที่ต้องสอน ด้วยวิธีการนี้ ครูสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ทั้งหมดของบทเรียนได้โดยถอดรางวัลการเรียนรู้จากผลผันตอน ก่อนที่จะตัดสินใจหากห้องเรียนจัดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนที่ตามมา นี้คือความแตกต่างของการออกแบบหลักสูตรไอ้หลัง ความได้เปรียบของ Backward Design อยู่ที่การกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้เนื้อหาการเรียนรู้และผลการเรียนรู้สอดคล้องกัน

วิธีการ Backward Design ทำงานได้ดีกับงานสอนใดๆ เพราะว่ามันจะช่วยให้ครูและนักเรียนสามารถสร้างสรรค์หรือเรียนรู้ในบทประบมแม้แต่ในรูปแบบดังกล่าว ด้วยวิธีนี้ ครูจะเข้าสู่กระบวนการสร้างแรงบันดาลใจก่อนที่จะสอนตรงไทยหัวง่ายอย่างช่วงสุดท้ายของรหัสการเรียนรู้ โดยเริ่มต้นด้วยการถามตัวเอง “นักเรียนควรรู้อะไร” และ “นักเรียนควรทำอะไรได้”

Backward Design ในสิ่งที่รู้หรือจะทำ ยังได้ออกแบบแผนการเรียนรู้ที่รวมถึงพื้นฐานการรู้ความเข้าใจ ทักษะ ความสามารถในการนำไปใช้ และรายละเอียดที่มีการกำหนดเค้าคลิบบ้างอย่างชัดเจน วิธีการที่ได้รับการประเมินของนักเรียน เช่นการทำผลงาน แข่งขันหรือการทำผลงานสุดท้ายของรหัสการเรียนรู้ จะปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้ เหมือนกับการผลิตภาพนักเรียนชาวจึงไม่ต้องไปหากาในวงกลมตามที่ยอมรับกัน

เช่นเดียวกับกระบวนการอื่อนไขปฏิสัมพันธ์มีบทบาทและบทที่สำคัญอย่างมาก ความแตกต่างระหว่าง Backward Design และการออกแบบการสอนแบบ แผนการสอน ที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีคือกระบวนการสร้างแนวคิดในหลายด้าน ครูมักจะบอกว่าครูบางท่านคิดวิหความคืบหน้าในสงครามนี้ (Hannafin, Hannafin, & Lewis 1989)

การออกแบบ Backward Design ในการเรียนการสอนของบทเรียนให้สามารถใช้ได้ในวิชาวิทยาศาสตร์ ในแง่ของฐานรองเช่นมี หลักการไหลของข้อมูล พิธีวิศวกรรม เรื่องที่เรียนรู้ มีการแบ่งส่วน และข้อมูลอื่นๆที่สอดคล้องกับได้เร็วขึ้น โดยสร้าง Faculty ในหลักสูตรที่ได้การศึกษา

ความสำคัญของการใช้ Backward Design คือการทำให้นักเรียนมุ่งสู่การเรียนรู้ที่เป็นต้น ๆ แล้วค่อย ๆ สร้างคำถามทั้งมูลใหม่ กล่าวกันทั้งนี้ช่วยเป็นการกระชับสิ่งที่ช่วยให้นักเรียนสามารถเพิ่มความรู้ และทักษะตามโครงสร้างหลักสูตรได้ความรู้ที่ระดับสูง

Let’s take a look at the steps involved in the Backward Design process:
1. กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้: ครูควรทำการหาประโยชน์สุดท้ายของบทเรียน โดยคำถามจากนักเรียน
2. กำหนดเนื้อหา: ครูกำหนดเนื้อหาและความรู้ที่นักเรียนควรรับรู้จากบทเรียน
3. กำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้: ครูควรวางแผนกิจกรรมที่เชื่อมโยงไปยังวัตถุประสงค์การเรียนรู้
4. วางแผนการประเมิน: ครูควรวางแผนการประเมินที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหาที่ต้องสอน
5. ดำเนินการสอน: ครูกำหนดกิจกรรมและช่องทางการสอนที่มีเนื้อหาที่เป็นความรู้ของนักเรียน
6. ประเมินผล: ครูวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และมาตรฐานการเรียนรู้ที่ตั้งไว้

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

Q: Backward Design เหมาะกับการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นใด?
A: แผนการจัดการเรียนรู้ Backward Design เหมาะสมสำหรับการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Q: Backward Design ช่วยอย่างไรในการสอนวิทยาศาสตร์?
A: Backward Design ช่วยให้ครูสามารถกำหนดตัวเลือกการสอนที่เสริมสร้างความรู้ที่ต้องการให้กับนักเรียนได้ และปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนให้ตรงกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของนักเรียน

Q: วิธีการ Backward Design ซับซ้อนหรือยากต่อครูที่จะนำไปใช้ในการสอน?
A: การใช้ Backward Design ในการสอนอาจโด่งดังเป็นภาระที่หนักต่อครูที่ต้องวางแผนล่วงหน้า แต่หากครูมีความเก่งกล้าและความหมั่นเพียร ก็สามารถนำไปใช้ได้

Q: แผนการจัดการเรียนรู้ Backward Design เป็นเทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพหรือไม่?
A: แผนการจัดการเรียนรู้ Backward Design เป็นเทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับโดยครูทั่วโลกในการช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการสร้างสรรค์ในวิชาวิทยาศาสตร์

Q: ผลในการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ Backward Design สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อย่างไร?
A: การปรับปรุงผลในการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ Backward Design สามารถทำได้โดยการปรับใช้กิจกรรมหรือช่องทางการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียน ดังนั้นครูควรทดลองทำเพื่อดูวิธีการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับนักเรียนในห้องเรียน-

สรุป

แผนการจัดการเรียนรู้ Backward Design ในวิทยาศาสตร์เป็นเทคนิคการสอนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการสร้างองค์ความรู้และทักษะการคิดริเริ่ม ผ่านกระบวนการรู้จักวัตถุปร

พบ 28 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ตัวอย่าง แผนการ จัดการ เรียน รู้ backward design.

ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ Backward Design
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ Backward Design
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ Backward Design
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ Backward Design
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ Backward Design
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ Backward Design
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ Backward Design
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ Backward Design
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ Backward Design
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ Backward Design
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ Backward Design
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ Backward Design
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ Backward Design คณิตศาสตร์
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ Backward Design คณิตศาสตร์
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ Backward Design
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ Backward Design
เทคนิคการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบมองย้อนกลับ (Backward Design) - ครูอาชีพดอทคอม มากกว่าอาชีพครู...คือการเป็นครูมืออาชีพ
เทคนิคการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบมองย้อนกลับ (Backward Design) – ครูอาชีพดอทคอม มากกว่าอาชีพครู…คือการเป็นครูมืออาชีพ
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ Backward Design คณิตศาสตร์
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ Backward Design คณิตศาสตร์
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ Backward Design คณิตศาสตร์
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ Backward Design คณิตศาสตร์
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ Backward Design
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ Backward Design
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ Backward Design
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ Backward Design
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ Backward Design
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ Backward Design
คอร์สออนไลน์ฟรี การออกแบบการเรียนการสอนแบบย้อนกลับ (Backward Design) เรียนจบรับใบประกาศทันที โดยมหาวิทยาลัยมหิดล - ครูอาชีพดอทคอม มากกว่าอาชีพครู...คือการเป็นครูมืออาชีพ
คอร์สออนไลน์ฟรี การออกแบบการเรียนการสอนแบบย้อนกลับ (Backward Design) เรียนจบรับใบประกาศทันที โดยมหาวิทยาลัยมหิดล – ครูอาชีพดอทคอม มากกว่าอาชีพครู…คือการเป็นครูมืออาชีพ
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้ - Www.Prapasara - หน้าหนังสือ 1 - 20 | พลิก Pdf ออนไลน์ | Pubhtml5
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้ – Www.Prapasara – หน้าหนังสือ 1 – 20 | พลิก Pdf ออนไลน์ | Pubhtml5
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ Backward Design
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ Backward Design
แนวทางการรวบรวมเอกสาร ด้านที่ 1 การจัดการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ »
แนวทางการรวบรวมเอกสาร ด้านที่ 1 การจัดการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ »
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ Backward Design คณิตศาสตร์
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ Backward Design คณิตศาสตร์
คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.3 - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-50 หน้า | Pubhtml5
คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.3 – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-50 หน้า | Pubhtml5
301064 หลักสูตร ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายแบบBackward Designเพื่อ การเขียนแผนปัง…ปัง - Youtube
301064 หลักสูตร ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายแบบBackward Designเพื่อ การเขียนแผนปัง…ปัง – Youtube
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ Backward Design
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ Backward Design
คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา - ครูประถม.คอม
คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา – ครูประถม.คอม
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ Backward Design คณิตศาสตร์
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ Backward Design คณิตศาสตร์
คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ป.5 Pdf | Pdf
คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ป.5 Pdf | Pdf
แนวทางการรวบรวมเอกสาร ด้านที่ 1 การจัดการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ »
แนวทางการรวบรวมเอกสาร ด้านที่ 1 การจัดการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ »
แผนการจัดการเรียนรู้ Archives - ครูอาชีพดอทคอม
แผนการจัดการเรียนรู้ Archives – ครูอาชีพดอทคอม
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้ - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-20 หน้า | Pubhtml5
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้ – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-20 หน้า | Pubhtml5
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนฯ หน้าที่พลเมืองฯ ม.4-6 เล่ม 1 | Pdf
แผนฯ หน้าที่พลเมืองฯ ม.4-6 เล่ม 1 | Pdf
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ Backward Design คณิตศาสตร์
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ Backward Design คณิตศาสตร์
Backward Design โดย อาจารย์ประจำวิชาฟิสิกส์ชั้นปีที่ ๓ - Ppt ดาวน์โหลด
Backward Design โดย อาจารย์ประจำวิชาฟิสิกส์ชั้นปีที่ ๓ – Ppt ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ Backward Design คณิตศาสตร์
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ Backward Design คณิตศาสตร์
04 51-01-0142 คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.4 - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-50 หน้า | Fliphtml5
04 51-01-0142 คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.4 – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-50 หน้า | Fliphtml5
แนวทางการรวบรวมเอกสาร ด้านที่ 1 การจัดการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ »
แนวทางการรวบรวมเอกสาร ด้านที่ 1 การจัดการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ »
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ Backward Design
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ Backward Design
Active Learning : ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ (ตอนที่ 9)
Active Learning : ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ (ตอนที่ 9)
แจกฟรี แผนการสอน Active Learning ชั้น ป.3 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี - Krudiary-รอบรู้ วิชาชีพครู
แจกฟรี แผนการสอน Active Learning ชั้น ป.3 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี – Krudiary-รอบรู้ วิชาชีพครู
ดาวน์โหลด แบบแผนการจัดการเรียนรู้ ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ - ครูอาชีพดอทคอม มากกว่าอาชีพครู...คือการเป็นครูมืออาชีพ
ดาวน์โหลด แบบแผนการจัดการเรียนรู้ ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ – ครูอาชีพดอทคอม มากกว่าอาชีพครู…คือการเป็นครูมืออาชีพ
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ Archives - ครูอาชีพดอทคอม
แผนการจัดการเรียนรู้ Archives – ครูอาชีพดอทคอม
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ Backward Design
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ Backward Design
คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.3 - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-50 หน้า | Pubhtml5
คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.3 – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-50 หน้า | Pubhtml5
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้
ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.5
ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.5
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องเซตที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - Vivo192Ph - หน้าหนังสือ 1 - 9 | พลิก Pdf ออนไลน์ | Pubhtml5
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องเซตที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง – Vivo192Ph – หน้าหนังสือ 1 – 9 | พลิก Pdf ออนไลน์ | Pubhtml5
1/2] การออกแบบหลักสูตรแบบย้อนกลับ (Backward Curriculum Design) รุ่นที่ 1 - Youtube
1/2] การออกแบบหลักสูตรแบบย้อนกลับ (Backward Curriculum Design) รุ่นที่ 1 – Youtube
แจกแผนการสอน วิทยาการคำนวณ ม1-ม.2 ไฟล์ Word แก้ไขได้ - สื่อการสอนฟรี.Com
แจกแผนการสอน วิทยาการคำนวณ ม1-ม.2 ไฟล์ Word แก้ไขได้ – สื่อการสอนฟรี.Com
แจกแผนการสอน วิทยาการคำนวณ ม1-ม.2 ไฟล์ Word แก้ไขได้ - สื่อการสอนฟรี.Com
แจกแผนการสอน วิทยาการคำนวณ ม1-ม.2 ไฟล์ Word แก้ไขได้ – สื่อการสอนฟรี.Com
1/2] การออกแบบหลักสูตรแบบย้อนกลับ (Backward Curriculum Design) รุ่นที่ 2 - Youtube
1/2] การออกแบบหลักสูตรแบบย้อนกลับ (Backward Curriculum Design) รุ่นที่ 2 – Youtube

ลิงค์บทความ: ตัวอย่าง แผนการ จัดการ เรียน รู้ backward design.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ ตัวอย่าง แผนการ จัดการ เรียน รู้ backward design.

ดูเพิ่มเติม: ditheodamme.com/stay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *